Regulamin świadczenia usług przez WebLogic

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług przez nasz serwis. Korzystanie ze świadczonych przez nas usług jest równoznaczne z akceptacją postanowień poniższego regulaminu.

 1. Definicje
 2. Czas trwania umowy
 3. Korzystanie z usług
 4. Usługi hostingowe
 5. Płatności i rozliczenia
 6. Ochrona danych osobowych
 7. Odpowiedzialność Operatora i reklamacje
 8. Postanowienia końcowe

I. Definicje

Operator - firma WebLogic, z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Wrocławia pod numerem 201459, NIP 895-173-34-10, REGON 020920771.

Serwis - strony internetowe należące do Operatora, umożliwiające składanie zamówień na produkty i usługi oferowane bezpośrednio lub pośrednio przez Operatora.

Klient - osoba fizyczna, prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw, bezpośrednio lub pośrednio dokonująca zakupu lub korzystająca z usług świadczonych przez Operatora.

Konsument - Klient będący osobą fizyczną korzystającą z usług w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Domena - unikalny adres internetowy, składający się z ciągu znaków alfanumerycznych tworzących nazwę oraz rozszerzenie domeny, będący przedmiotem rejestracji.

Usługa hostingowa - usługa świadczona przez Operatora, polegająca na udostępnieniu Klientowi wydzielonej przestrzeni na serwerze, celem uruchomienia usług utrzymania stron internetowych, poczty elektronicznej oraz usług pokrewnych.

II. Czas trwania umowy

 1. Umowa jest uznana za zawartą w momencie wypełnienia i wysłania przez Klienta formularza zamówienia dostępnego w Serwisie, rejestracji w Serwisie bądź aktywowania dowolnej usługi. Klientowi przysługują prawa do korzystania z zakupionych usług po uregulowaniu wszystkich wymaganych płatności na rzecz Operatora (z wyjątkiem usług, dla których dostępne są bezpłatne okresy testowe).
 2. Umowa jest zawierana na czas określony. Umowa wygasa w momencie upływu ważności okresu ważności dla danej usługi w przypadku niedokonania opłaty z tytułu wynagrodzenia dla Operatora za kolejny okres abonamentowy usługi w wymaganym terminie.
 3. Umowa może zostać wypowiedziana przez Klienta w dowolnym momencie bez podania przyczyny. W takim wypadku nie przysługuje Klientowi zwrot uiszczonych wcześniej opłat na rzecz Operatora.
 4. Umowa może zostać wypowiedziana jednostronnie przez Operatora z podaniem przyczyny w przypadku powstania zaległości płatniczych z tytułu korzystania z usług świadczonych przez Operatora, podaniem niepełnych lub nieprawidłowych danych osobowych przez Klienta lub wyraźnym naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Przedłużenie działania usług i czasu trwania umowy odbywa się na warunkach obowiązujących w chwili dokonania takiej operacji. W przypadku przedłużenia czasu trwania umowy zastosowane znajduje Regulamin obowiązujący w chwili dokonania przedłużenia.

III. Korzystanie z usług

 1. W celu korzystania z usług Operatora Klient jest zobowiązany do podania pełnych i prawidłowych danych osobowych jednoznacznie go identyfikujących, w szczególności adresu e-mail, do którego dostęp ma wyłącznie Klient i który jest w stanie akceptować wiadomości e-mail wysyłane przez Operatora zawierające informacje i dane niezbędne do poprawnego korzystania z usług.
 2. Klient jest zobowiązany do aktualizacji danych osobowych i adresowych, w szczególności aktualnie używanego adresu e-mail w ciągu 7 dni od wystąpienia jakiejkolwiek zmiany tychże danych. Aktualizacja odbywa się poprzez uaktualnienie danych Klienta w udostępnionym mu panelu administracyjnym.
 3. Korespondencja e-mail jest podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy Operatorem a Klientem. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzedłużenia ważności usług lub niedostarczenia innych ważnych komunikatów wynikające z niedostarczenia odpowiednich powiadomień na podany adres e-mail Klienta.
 4. Klient zobowiązuje się do korzystania z usług świadczonych przez Operatora w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów, przepisów prawa polskiego ani powszechnie obowiązującymi zasadami prawa międzynarodowego. Operator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za materiały i ich treść umieszczane przez Klientów na serwerach Operatora.
 5. W przypadku uzyskania wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze wykorzystania usług przez Klienta, Operator ma prawo uniemożliwić dostęp do tych usług, a także przekazać dane osobowe Klienta odpowiednim organom władzy publicznej celem pełnego wyjaśnienia sprawy.
 6. W przypadku, gdy Klient dokonuje rejestracji usług w cudzym imieniu, ponosi odpowiedzialność za istnienie i zakres upoważnienia udzielonego przez tę osobę trzecią dla celów rejestracji usług. Upoważnienie posiadane przez Klienta winno obejmować dokonanie wszelkich czynności koniecznych dla rejestracji usług, w szczególności do przetwarzania i podania danych osobowych abonenta domeny w bazie WHOIS oraz do udzielenia Operatorowi dalszego upoważnienia do zawierania umów rejestracji domeny w imieniu abonenta.
 7. Operator zapewnia Klientowi bezpłatną pomoc techniczną w okresie trwania umowy w zakresie oferowanych usług poprzez umieszczanie instrukcji na stronach WWW oraz umożliwienie bezpośredniego kontaktu Klienta z Operatorem.

IV. Usługi hostingowe

 1. Opłata abonamentowa za usługę hostingową jest wyłącznie wynagrodzeniem dla Operatora za jej użytkowanie przez Klienta. Opłata nie obejmuje kosztów związanych z dostępem do sieci Internet (koszty połączenia telefonicznego, zakupu sprzętu, dzierżawy łącza itp.), zakupu własnej domeny, projektowania, programowania stron WWW lub konfiguracji systemu informatycznego Klienta.
 2. Zabrania się wykorzystywania usługi hostingowej do umieszczania treści pornograficznych, warezowych, nawołujących do nienawiści rasowych lub w jakikolwiek sposób będących w sprzeczności z prawem. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów zamieszczanych przez Klientów z użyciem usługi hostingowej.
 3. Klient zobowiązuje się nie korzystać z usługi hostingowej do umieszczania plików wykorzystywanych przez inne serwisy nie obsługiwane przez Operatora.
 4. Operator nie zezwala na wykorzystywanie usługi hostingowej do przesyłania niepożądanych przez odbiorców przesyłek e-mail o charakterze masowym (SPAM). W szczególności zabrania się przesyłania e-maili nie posiadających prawidłowych nagłówków i adresów oraz fałszowania tych danych. Operator zastrzega sobie prawo do stosowania wszelkich prawnych i technicznych zabezpieczeń chroniących systemy informatyczne przed przesyłaniem za ich pomocą tego typu przesyłek. Operator ma prawo do filtrowania przesyłek e-mail przychodzących lub wychodzących w sytuacji gdy oprogramowanie antyspamowe lub antywirusowe uzna daną przesyłkę za niepożądaną.
 5. W przypadku planowania wysyłki poczty o ilości większej niż 1000 odbiorców w ciągu doby, Klient przed dokonaniem wysyłki winien zwrócić się do Operatora o autoryzację wysyłki z podaniem treści wiadomości oraz potwierdzeniem wyrażenia zgody przez adresatów na otrzymywanie przesyłek e-mail od Klienta.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  • nieprawidłowego użytkowania usługi,
  • działania oprogramowania umieszczonego na serwerze przez Klienta
  • podania nieprawdziwych lub niepełnych danych podczas rejestracji konta przez Klienta,
  • działania czynników i osób trzecich (awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych itp.), na które Operator nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec,
 7. Operator zastrzega sobie prawo do:
  • czasowego odłączenia dostępu do serwerów wynikającego z okresowej konserwacji, rozbudowy serwerów bądź aktualizacji oprogramowania po uprzednim powiadomieniu Klienta,
  • czasowego odłączenia dostępu do usługi świadczonej na rzecz Klienta, o ile taką konieczność powodują względy awarii sprzętu, łącza, oprogramowania itp. W takim przypadku Klient ma prawo do żądania od Operatora rekompensaty w postaci przedłużenia okresu abonamentowego usługi hostingowej o jeden miesiąc kalendarzowy za każde rozpoczęte 12 godzin przerwy ponad okres jednego dnia,
  • zablokowania lub usunięcia konta, jeżeli jest ono wykorzystywane niezgodnie z prawem, gdy Klient wykorzystuje konto do rozsyłania niechcianej korespondencji e-mail (SPAM-u) lub gdy Klient w jakikolwiek inny sposób działa na niekorzyść Operatora lub innych użytkowników Internetu,
  • czasowej blokady konta w przypadku nadmiernego wykorzystania zasobów serwera wynikającego z nieoptymalnej pracy oprogramowania umieszczonego na serwerze przez Klienta i/lub w przypadku wykorzystywania więcej niż 10% mocy serwera w ramach jednego konta hostingowego do momentu wykonania odpowiednich modyfikacji oprogramowania przez Klienta,
  • zablokowania konta na serwerze bez uprzedzenia w przypadku przekroczenia limitu transferu i nieopłacenia dodatkowego transferu,
  • zablokowania i usunięcia konta w przypadku nieuregulowania wymaganych opłat abonamentowych w terminie.
 8. Klient ma prawo do zmiany posiadanego pakietu hostingowego w trakcie trwania umowy. Zmiana pakietu na pakiet o niższej opłacie abonamentowej nie pociąga za sobą zwrotu niewykorzystanej części wpłaconego abonamentu. Zmiana pakietu na pakiet o wyższej opłacie abonamentowej jest możliwa po uiszczeniu dopłaty w wysokości proporcjonalnej do ilości pozostałych do końca okresu abonamentowego miesięcy zaokrąglonej w górę oraz różnicy cen pomiędzy pakietem aktualnie posiadanym a docelowym.
 9. Klient może odsprzedać posiadane przez siebie konto WWW osobie trzeciej tylko w całości, przekazując Operatorowi dyspozycję cesji praw na nowego właściciela konta WWW. Nowy właściciel zobowiązany jest znać i zaakceptować postanowienia niniejszego regulaminu. Zabrania się udostępniać lub odsprzedawać osobom/firmom trzecim części zakupionej usługi hostingowej, o ile indywidualne ustalenia między Klientem a Operatorem nie przewidują takiej możliwości (tzw. konta resellerskie).

V. Płatności i rozliczenia

 1. W każdym przypadku, gdy mowa jest o momencie dokonania zapłaty za usługi, rozumie się przez to moment uznania rachunku bankowego Operatora lub otrzymania przez Operatora potwierdzenia pozytywnej autoryzacji karty płatniczej. Klient przyjmuje do wiadomości, iż czas niezbędny na wykonanie przelewu, wpłaty lub autoryzacji karty płatniczej, może opóźnić moment rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 2. Wysokość opłat za wykonywane usługi jest wyznaczana przez cennik dostępny w Serwisie lub na podstawie indywidualnych ustaleń Klienta z Operatorem. Dla celów wykonania usługi obowiązują ceny obowiązujące w momencie dokonania całości zapłaty z tytułu złożonego zamówienia. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen w czasie trwania umowy, przy czym gwarantuje utrzymanie opłaconej usługi do końca aktualnego abonamentu na warunkach obowiązujących w momencie jej opłacenia.
 3. W przypadku dokonywania płatności za usługi świadczone przez Operatora na jego konto bankowe koszty bankowe zleceniodawcy i beneficjenta (Operatora) pokrywa zleceniodawca (Klient). W przypadku otrzymania niepełnej wpłaty z tytułu danego zamówienia, Operator wstrzyma realizację zamówienia do momentu otrzymania całości wpłaty.
 4. Klient ma prawo do dokonania przedpłaty na poczet usług wykonywanych w przyszłości przez Operatora, w celu umożliwienia ich szybszego lub natychmiastowego wykonania. Dokonana przedpłata może zostać wykorzystana w dowolnym czasie na dowolne usługi świadczone przez Operatora. Z wyjątkiem Klientów będących Konsumentami, niewykorzystana w części lub całości przedpłata nie podlega zwrotowi.
 5. W przypadku braku możliwości wykonania usługi i potwierdzenia tego faktu przez Operatora Klient ma prawo do zaliczenia dokonanej wpłaty na poczet zapłaty z tytułu innych usług świadczonych przez Operatora lub do zwrotu kwoty należnej z tytułu niewykonanego zamówienia lub jego niewykonanej części na wskazane przez Klienta konto bankowe w Polsce. Prawo to nie przysługuje Klientowi w przypadku niedostarczenia w wymaganym terminie przez Klienta wymaganych danych do wykonania danego typu usługi.
 6. Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty uruchomienia usługi bez podania przyczyn. W takim przypadku Operator zobowiązuje się do zwrotu całości wpłaconej przez Klienta kwoty za zamówioną usługę na wskazane przez Klienta konto bankowe w Polsce.
 7. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz poprawnego świadczenia usług przez Operatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.
 2. Operator dołoży wszelkich starań aby dane osobowe Klientów były przechowywane w bezpiecznym miejscu, na komputerach i serwerach z odpowiednim poziomem zabezpieczeń i ograniczeniem dostępu.
 3. W przypadku korzystania z płatności kartami płatniczymi lub przelewami on-line, dane niezbędne do poprawnej autoryzacji płatności są przekazywane i przetwarzane przez serwis dotpay.pl, administrowany przez Dotpay Sp. z o.o., ul. Wielicka 30-552 Kraków.
 4. O ile Klient nie zgłosi zastrzeżenia, Operator ma prawo do opublikowania podstawowych danych Klienta (nazwa firmy, adres strony internetowej) na liście referencyjnej Operatora.
 5. Operator nie będzie udostępniał danych osobowych Klienta żadnym podmiotom trzecim niewymienionym w niniejszej umowie bez uprzedniego powiadomienia i jednoznacznie wyrażonej zgody Klienta.

VII. Odpowiedzialność Operatora i reklamacje

 1. Operator zobowiązuje się do sprawowania nadzoru technicznego nad usługami a także zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w konfiguracji usług w przypadku wystąpienia problemów z działaniem lub konieczności aktualizacji oprogramowania a także na życzenie Klienta. Operator dołoży wszelkich możliwych starań aby zapewnić nieprzerwane i poprawne działanie usług oferowanych Klientowi.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu transmisji danych, jeśli nie jest inicjatorem transmisji, nie wybiera odbiorcy danych oraz nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku braku ciągłości świadczenia usług spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich, działania sił wyższych, nieprawidłowego wykorzystania udostępnionej usługi, wykorzystania udostępnionych Klientowi informacji autoryzujących dostęp do usługi przez podmioty trzecie (np. udostępnienie hasła osobom trzecim), naruszenia postanowień umowy przez Klienta.
 4. Reklamacja składana przez Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług przez Operatora powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać Klienta w sposób umożliwiający jego identyfikację, nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację oraz żądanie Klienta naprawienia szkody. Operator rozpatrzy Reklamację w terminie siedmiu dni roboczych od daty jej doręczenia, a następnie prześle Klientowi odpowiedź, wskazując rozstrzygnięcie oraz jego uzasadnienie.
 5. Żadna ze stron nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialna za utratę zysku lub korzyści drugiej ze stron w przypadku poniesionej szkody. Wysokość roszczenia Klienta nie może przekraczać kwoty faktycznie uiszczonej przez Klienta z tytułu wykonania usługi, która jest przedmiotem reklamacji.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Operatora i od tego dnia będzie miał zastosowanie do zawieranych i odnawianych z Operatorem umów.
 2. Zmiany treści załączników i dokumentów uzupełniających nie stanowią zmiany treści regulaminu ani umowy.
 3. Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT przez Operatora bez podpisu odbiorcy na podstawie złożonych zamówień.
 4. Dla celów wykonania regulaminu oraz umowy zastosowanie ma prawo polskie. W przypadku sporów związanych z niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednich ustaw.